mile米乐app-mile米乐app下载-官方网站

google推Wear OS智能腕表的软件更新

google推Wear OS智能腕表的软件更新

今天 ,google最先推出Wear OS智能腕表的软件更新,有鉴于许多智能手表接纳google体系,以是这次更新照旧遭到出产厂家的存眷。测试显示 ,新软件在上好像比之前更具相应性 。接纳下一代高通处置惩罚器的新款腕表仍处于待定状况,但因为今朝部门Wear智能腕表接纳了协处置惩罚器,google此次软件更新的重要革新是延伸电池续航时间。主运用处置惩罚器机能与之前不异。

此更新晋升了通知机能 ,用户此刻可以在一个窗格中光滑地滚动阅读它们,而不是一个接一个地阅读它们,这些窗格更靠近用户在手机上看到的内容 。快速设置另有一组更有效的按钮 ,包孕一个用于切换Google Pay的按钮。

此次更新为将来更新打下精良根蒂根基的缘故原由是google已经将“情况”信息位分流到屏幕左边 ,此刻被称为“自动助手”,提供个性化信息,如气候 ,行将到来的日历勾当,航班等。

mile米乐app-mile米乐app下载-官方网站

【读音】:

jīn tiān ,googlezuì xiān tuī chū Wear OSzhì néng wàn biǎo de ruǎn jiàn gèng xīn ,yǒu jiàn yú xǔ duō zhì néng shǒu biǎo jiē nà googletǐ xì ,yǐ shì zhè cì gèng xīn zhào jiù zāo dào chū chǎn chǎng jiā de cún juàn 。cè shì xiǎn shì ,xīn ruǎn jiàn zài shàng hǎo xiàng bǐ zhī qián gèng jù xiàng yīng xìng 。jiē nà xià yī dài gāo tōng chù zhì chéng fá qì de xīn kuǎn wàn biǎo réng chù yú dài dìng zhuàng kuàng ,dàn yīn wéi jīn cháo bù mén Wearzhì néng wàn biǎo jiē nà le xié chù zhì chéng fá qì ,googlecǐ cì ruǎn jiàn gèng xīn de zhòng yào gé xīn shì yán shēn diàn chí xù háng shí jiān 。zhǔ yùn yòng chù zhì chéng fá qì jī néng yǔ zhī qián bú yì 。

cǐ gèng xīn jìn shēng le tōng zhī jī néng ,yòng hù cǐ kè kě yǐ zài yī gè chuāng gé zhōng guāng huá dì gǔn dòng yuè dú tā men ,ér bú shì yī gè jiē yī gè dì yuè dú tā men ,zhè xiē chuāng gé gèng kào jìn yòng hù zài shǒu jī shàng kàn dào de nèi róng 。kuài sù shè zhì lìng yǒu yī zǔ gèng yǒu xiào de àn niǔ ,bāo yùn yī gè yòng yú qiē huàn Google Payde àn niǔ 。

cǐ cì gèng xīn wéi jiāng lái gèng xīn dǎ xià jīng liáng gēn dì gēn jī de yuán gù yuán yóu shì googleyǐ jīng jiāng “qíng kuàng ”xìn xī wèi fèn liú dào píng mù zuǒ biān ,cǐ kè bèi chēng wéi “zì dòng zhù shǒu ”,tí gòng gè xìng huà xìn xī ,rú qì hòu ,háng jiāng dào lái de rì lì gōu dāng ,háng bān děng 。

发表评论